ΜΟΔΙΠ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Παντείου Πανεπιστημίου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαδικασία αξιολόγησης

Η αξιολόγηση του διδακτικού έργου πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση από τους φοιτητές ειδικού ερωτηματολογίου που έχει συνταχθεί από την ΜΟ.ΔΙ.Π. για αυτό το σκοπό. Τα ερωτηματολόγια συλλέγονται μεταξύ 9ης και 11ης εβδομάδας διδασκαλίας σε κάθε εξάμηνο. Η συλλογή των ερωτηματολογίων πραγματοποιείται από το Επιστημονικό προσωπικό του Τμήματος και παραδίδονται έπειτα στην Γραμματεία του Τμήματος και από εκεί στην Γραμματεία της ΜΟ.ΔΙ.Π.

Οι φοιτητές  αξιολογούν ανώνυμα τα σχετικά με την διδασκαλία κάθε μαθήματος. Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων που συγκεντρώνονται, πραγματοποιείται από το Γραφείο της  Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Παντείου. Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων κοινοποιούνται στον διδάσκοντα του μαθήματος και στον Πρόεδρο του Τμήματος για το σύνολο των μαθημάτων.