ΜΟΔΙΠ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Παντείου Πανεπιστημίου

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΔΙΠ

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας) είναι το υπεύθυνο σε κάθε ΑΕΙ όργανο για το συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας (Ν. 3374/2005, άρθρο 4).

Προεδρεύεται από τον Αντιπρύτανη ή Αντιπρόεδρο Ακαδημαϊκών Υποθέσεων. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συγκροτείται με απόφαση του οικείου ανώτατου συλλογικού οργάνου, με απόφαση του οποίου καθορίζεται και mη οργάνωση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητές της. 

Στη ΜΟ.ΔΙ.Π. υποβάλλονται κάθε χρόνο οι Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις όλων των ακαδημαϊκών μονάδων του οικείου ΑΕΙ.

Με βάση τις Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις των επί μέρους ακαδημαϊκών μονάδων η ΜΟ.ΔΙ.Π. συντάσσει κάθε διετία και υποβάλλει στο ανώτατο συλλογικό όργανο του οικείου ιδρύματος την αντίστοιχη Εσωτερική Έκθεση.

Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ είναι ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού καθ. Βασίλης Κουγέας.

 

Mέλη ΜΟΔΙΠ (σύμφωνα με την από 29.10.2019 απόφαση της Συγκλήτου):

Κουγέας Βασίλειος, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, Πρόεδρος

Κέφης Βασίλειος, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Οικονομιάς και Δημόσιας Διοίκησης

Αθανασίου Αθηνά, Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Ροβολής Αντώνιος, Αν. Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Παπαδημητρίου-Ζώτου Δέσποινα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

Ιορδάνογλου Δήμητρα, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού

 

Αναπληρωματικό μέλος:

Τασόπουλος Αναστάσιος, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης