ΜΟΔΙΠ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Παντείου Πανεπιστημίου

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΔΠ από την ΕΘΑΑΕ (30.03.2021) 

Το Συμβούλιο της ΑΔΙΠ, κατά την 11η/24-03-2021 συνεδρίασή του, έκανε δεκτή την Έκθεση της Επιτροπής Πιστοποίησης, βάσει της οποίας το ΕΣΔΠ του Παντείου Πανεπιστημίου συμμορφώνεται ικανοποιητικά με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας της ΑΔΙΠ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG) και αποφάσισε τη χορήγηση πιστοποίησης με διάρκεια ισχύος τεσσάρων ετών, από 24-03-2021 έως 23-03-2025. 

Παραθέτουμε τα περιεχόμενα του φακέλου Πιστοποίησης του ΕΣΔΠ (με link όσα από τα έγγραφα είναι διαθέσιμα):