ΜΟΔΙΠ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Παντείου Πανεπιστημίου

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 

Εσωτερική αξιολόγηση - ενημερωτικό φυλλάδιο
Οδηγός εφαρμογής της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης
Ανάλυση κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας ακαδημαϊκών μονάδων
Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης - Πρότυπο σχήμα
Διευκρινιστικές οδηγίες για την σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης
Απογραφικό δελτίο μαθήματος
Απογραφικό δελτίο διδάσκοντος
Ερωτηματολόγιο φοιτητών